Delivery terms

1.    Allmänt

1.1    För alla av Nordic NDT AB´s ( NAB´s ) tillhandahållna tjänster gäller
    i första hand villkoren i kontrakt eller i beställningserkännande i andra
    hand dessa leveransvillkor och i tredje hand Allmänna bestämmelser 
    för konsultuppdrag enligt ABK 09.

1.2    Alla anbud gäller med reservation för mellankommande uppdrag.

1.3    Anbud är bindande endast om det antages inom den tid anbudet anger,
eller om detta ej är angivet, inom tid som medför skälig betänketid dock högst 3 månader. Har anbud som angivits på anmodan, men ej antagits, föranlett arbete och kostnader av icke ringa omfattning såsom
mängdberäkningar, kontrollplaner, procedurbeskrivningar o.dyl äger NAB rätt till skälig ersättning för nedlagt arbete och kostnader.

2.    Beställarens åtagande

2.1     Beställaren skall tillse att Nordic NDT AB´s personal beredes
möjlighet att effektivt genomföra sitt uppdrag, genom att i god tid överlämna alla för uppdragets utförande nödvändiga ritningar och tekniska handlingar samt anvisa lämplig plats för arbetets bedrivande.
I förekommande fall skall beställaren kostnadsfritt tillhandahålla elström       
( elektrisk energi ) 380 V , 25 A, 50 Hz och eller 230 V, 10 A, 50 Hz, framdragen till aktuell provningsplats med tillfredställande belysning, erforderliga arbetsställningar/arbetsplattformar som uppfyller gällande krav. Lyftanordningar och lyfthjälp vid hantering av kontrollobjekt, ombesörja erforderlig rengöring och iordningställande av kontrollobjekt. NAB´s personal skall beredas tillgång till hygienutrymme och kontorsutrymme för redovisning och dokumentation av provningsarbete. Vidare förbinder sig beställaren 
att avge och mottaga direktiv angående kontroll-, och skyddsföreskrifter samt att attestera eventuella tidsedlar / rapporter

2.2    Då beställaren kallar NAB för utförande av uppdrag skall detta ske i god tid, dock senast 3 arbetsdagar före uppdragets start. 
För NAB uppkomna kostnader, föranledda av kortare avropstid eller beställning, debiteras beställaren.

3.    Skyddsverksamhet

3.1    Beställaren ansvarar för att på eller vid arbetsplatsen vistande personal   följer anvisningar från NAB´s personal beträffande radiologiskt arbete och att all personal respekterar avspärrningar och inskränkningar i rörelsefriheten som radiologiskt arbete kan medföra. Om ohörsamhet härvid medför att NAB´s personal tvingas avbryta så förbinder sig beställaren att stå för kostnader i samband med sådana avbrott.

3.2    Beställaren ansvarar för att skyddsanordningar, ställningar, arbetsplattformar, räcken och lyftanordningar är utformade för provning i enlighet med gällande bestämmelser. Då särskild personlig utrustning krävs för genomförandet av uppdraget, skall denna tillhandahållas kostnadsfritt.

3.3    Beställaren ansvarar för att om speciella skyddsanvisningar gäller 
för arbetsplatsen eller anläggningen att detta delgives NAB´s personal innan uppdraget påbörjats.

4.    Sekretess

4.1     Laboratoriet ska, genom rättsligt bindande åtaganden, ansvara för hanteringen
 av all information som erhålls eller skapas i samband med utförande av laboaratorieaktiviteter. Laboratoriet ska på förhand informera uppdragsgivare om vilken information som laboratoriet har för avsikt att göra allmänt tillgänglig. All information med undantag för den information som tillgängliggörs för allmänheten av uppdragsgivaren eller efter överenskommelse mellan laboratoriet och uppdragsgivaren ( t.ex i syfte att svara på klagomål ), betraktas som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas som konfidentiell.
4.2    När laboratoriet enligt lag eller enligt vad som avtalats i kontrakt är skyldig att lämna ut konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, såvida det inte är förbjudet enligt lag.
4.3    Information om uppdragsgivaren som erhållits från andra källor än denne       
    ( t.ex klagande myndigheter ) ska behandlas konfidentiellt mellan uppdragsgivare och laboratoriet. Uppgifter om vem (källan) som har tillhandahållit information ska hållas konfidentiell av laboratoriet och ska inte delges uppdragsgivaren, såvida detta inte överenskommits med källan.
4.4    Personal, inkl.kommittémedlemmar, leverantörer, personal från externa organ, eller enskilda personer som agerar för laboratoriets räkning, ska hålla all information som erhålls eller skapats vid utförandet av laboratorieaktiviteter konfidentiell, såvida inte annat föreskrivs enligt lag.
    
5.    Uppdragets genomförande

5.1    NAB äger rätt att anlita underleverantör för del av uppdrag och   
    ansvarar därvid för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

5.2    Saknas tekniskt underlag eller speciella anvisningar äger NAB rätt att 
utföra uppdraget med för provningsobjektet tillämplig NAB-standard. 

5.3    Beställare ska aktivt medverka till att SWEDAC eller dess representanter får möjlighet att delta vid fältbevittningar.

6. Ansvar

6.1    NAB´s ansvar för sak- och personskada är begränsat till omfattningen av NAB´s ansvarsförsäkring. NAB´s ansvar för förmögenhetsskada till följd av fel vid besiktnings-, och kontrolluppdrag är begränsat till kontraktssumman, dock högst 120 basbelopp. Försäkringsvillkor delges beställaren på begäran.

6.2         Utöver detta är NAB icke skyldig att till beställaren utge någon som helst ersättning vare sig för personskada, skada på egendom, utebliven vinst eller annan förlust samt indirekt skada.

6.3    Reklamation mot NAB´s utförande av uppdrag skall skriftligen anmälas till NAB snarast och senast inom 30 dagar efter radiogram, provnings- och besiktningsintyg eller annan uppdragsdokumentation mottagits eller fel eljest upptäckts eller bort upptäckas. 
    Har reklamation ej skett inom denna tid har beställaren förlorat all rätt i anledning därav.

7.    Befrielsegrunder

7.1    Vid händelse och omständigheter utanför NAB´s kontroll som hindrar NAB att fullfölja uppdraget, antingen enligt överenskommen tidplan eller i överenskommen omfattning, befrias NAB från skyldigheten att utföra uppdraget samt allt ansvar från försening, merkostnader eller andra skador som drabbar beställaren.

7.2    Följande anses vara händelser och omständigheter utom parternas kontroll som befriar från fullföljandet av uppdraget: 
    Strejk, lockout eller annan stridsåtgärd på arbetsmarknaden, eldsvåda eller andra oförutsedda driftstörningar på anläggning eller verkstad, mobilisering och krigshandlingar, rekvisitioner och beslag, ändrade politiska beslut och förutsättningar, ändrad lagstiftning som medför ändrade regler för genomförandet av uppdraget

8.    Fakturering

8.1    Tillkommande arbeten som ej är specificerade i beställning liksom merarbete till följd av att NAB erhållit felaktiga eller ofullständiga uppgifter, debiteras enligt för uppdragstillfället gällande prislista.
    
8.2    Uppkommer före eller under uppdragets genomförande anledning 
    till antagande att beställaren inte kommer att kunna eller vilja 
    fullgöra sin betalningsskyldighet, äger NAB rätt att kräva ekonomisk säkerhet härför. Ställes ej sådan ut äger NAB rätt att häva uppdraget.

8.3    Betalning erlägges enligt betalningsplan. Finns inte betalningsplan äger NAB rätt att uppbära dellikvid en gång varje månad ( 30 dagar ) för den del av ersättningen som svarar för värdet av utfört arbete.
    Vid kortare uppdrag debiteras beställaren efter utfört arbete.
    Fakturan skall betalas inom 30 dagar efter mottagandet om ej annat angivits eller överenskommits. Är parterna oense om någon del av fakturan skall ostridigt belopp betalas ut. Vid försenad betalning 
    utgår dröjsmålsränta med + 12,0 %.

9.    Prisreglering

9.1    NAB´s priser regleras årligen genom ändringar i riktprislistan.
    Angivna priser gäller till dess ny prislista utges.

10.    Tvister

10.1     Tvister härrörande från avtal när dessa leveransvillkor tillämpas, 
    skall avgöras av skiljedom enligt svensk lagstiftning.

10.2    NAB äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan om betalning 
    av utestående fordran
I övrigt gäller ABK09 Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009
Uppdaterad 2021-01-18